SMLUVNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

111 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR
201 VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR
205 ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
207 OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ZAMĚSTNANCŮ BANK, POJIŠŤOVEN A STAVEBNICTVÍ
209 ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA
211 ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR
213 REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Všichni pacienti, kteří přichází k vyšetření do naší nemocnice se musí zaregistrovat v prostorách centrálního registru pacientů, který se nachází u hlavního vchodu do nemocnice. Po předložení průkazu zdravotní pojišťovny (u cizinců průkaz totožnosti – občanský průkaz, pas) je pacient zaevidován a zároveň je zařazen do čekárny příslušné odborné ambulance nebo oddělení komplementu nemocnice (RTG oddělení – CT, SONO). Registrace pacientů, kteří k nám přichází k hospitalizaci na lůžka LNP nebo DLP, probíhá až na jednotlivých lůžkových odděleních nemocnice v rámci tak zvaného “příjmu pacienta”.

Registrace se neprovádí:
a) u pacientů , kteří přicházejí do odběrové místnosti k plánovanému laboratornímu vyšetření,
b) u pacientů, kteří přicházejí k plánované proceduře na pracoviště rehabilitace a fyzioterapie.

Pracovnice centrálního registru pacientů zajišťují první kontakt s pacientem po jeho příchodu do nemocnice, řeší specifickou agendu spojenou se zahraničními pacienty a zabezpečují příjem veškerých plateb a poplatků souvisejících se standartní i nadstandartní péčí v naší nemocnici. Provozní doba pracoviště je denně od 7.00 do 21.00 hodin.

Kontakt
+420 354 474 225
pokladna@neml.cz

Vážení pacienti,

po přijetí a vyplnění registrace k hospitalizaci na naše oddělení budete nejprve uloženi na lůžko, převléknete se, osobní věci si uložíte do osobních skříněk nebo centrální šatny, cennosti, šperky a větší finanční hotovost si budete moci uložit v tzv. depozitech nemocnice.

Bude Vám založena ošetřovatelská dokumentace a lékařský chorobopis. Následně budete vyšetřeni lékařem, který stanoví plán léčby, léčebná vyšetření a léčebný režim. O tomto plánu léčby Vás bude lékař srozumitelně informovat a na základě toho Vám bude předložen k přečtení a k podpisu tzv.“ informovaný souhlas pacienta“ , kde podpisem vyjadřujete souhlas s návrhem léčby a plánovaných vyšetření.

U pacientů omezených v právních úkonech podepisuje souhlas s léčbou zákonný zástupce pacienta. Pokud chcete lékařem navrženou léčbu odmítnout, máte na toto rozhodnutí právo, v přítomnosti minimálně ještě jednoho svědka pak podepíšete negativní reverz. Lékař Vás samozřejmě upozorní na důsledky vyplývající z Vašeho rozhodnutí.

Po přijetí lékařem Vás náš personál uloží na lůžko, seznámí Vás s oddělením, pobytovým řádem a s právy pacientů. Společně vyřešíte , kterým příbuzným a blízkým osobám bude moci Váš ošetřující lékař podávat informací o Vašem zdravotním stavu. Máte i právo zakázat podávání takovýchto informací.

V případě, že pobíráte důchod a Váš pobyt v nemocnici bude dlouhodobější, využijte možnosti přebírání důchodu manželem / manželkou, případně si jej můžete nechat uložený na poště. Při hospitalizaci delší než 30 dnů je možné přebírání důchodu v naší nemocnici.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností se neváhejte obracet na ošetřující personál a na naši sociální pracovnici.

Po celou dobu hospitalizace se o Vás bude starat tým našich zdravotnických pracovníků, s kterými spolupracujte, informujte je o jakýchkoliv změnách Vašeho zdravotního stavu. V případě náhlé změny zdravotního stavu přivolejte personál signalizačním zařízením, které je umístěno u každého lůžka.

Na našich oddělení probíhají denní kontroly zdravotního stavu nemocných cestou ošetřujících lékařů. 1x týdně pak probíhá primářská vizita. Od 1.6.2017 byly zahájeny na lůžkách LNP a DLP pravidelné rehabilitační vizity pod vedením vedoucího lékaře RHB MUDr. Samka.

Vážení pacienti, požádejte Vaše příbuzné, aby dodržovali doporučené návštěvní hodiny v naší nemocnici. Buďte na sebe se spolubydlícími na jednotlivých pokojích vzájemně tolerantní a ohleduplní. Opuštění oddělení v průběhu dne hlaste zdravotnickému personálu.

Po dobu hospitalizace máte právo na přítomnost duchovního, v případě zájmu kontaktujte sociální pracovnici či zdravotnický personál, který Vám takové služby zajistí.

Strava pro naše pacienty dle jejich určených dietních režimů je zajištěna externím dodavatelem, firmou Stravbyt Planá u ML , s.r.o.. Konzumaci vlastních potravin konzultujte s lékařem nebo zdravotní sestrou, aby nedocházelo k narušení Vaší léčby. V přízemí nemocnice se nachází automat na kávu, nápoje, bagety a cukrovinky.

V případě nespokojenosti máte právo podat stížnost. Můžete se kdykoliv obrátit na vedoucí pracovníky oddělení, sociální pracovnici nebo předat stížnost písemně nebo ústně v sekretariátu jednatelů společností v přízemí budovy nemocnice. Dále je Vám k dispozici anonymní schránka umístěná na oddělení pro stížnosti či jiné podněty ke zkvalitnění poskytované péče.

Respektujte prosím zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů po dobu Vaší hospitalizace v areálu nemocnice.

O propuštění do domácího léčení nebo přeložení na jiné oddělení rozhoduje ošetřující lékař a primář příslušného oddělení. Při propuštění Vám bude vystavena propouštěcí lékařská zpráva, kterou do 3 dnů předáte svému praktickému lékaři . V lékařské zprávě bude popsán průběh léčby na našem oddělení, diagnózy a doporučení dalšího postupu. Vašim ošetřujícím lékařem budete poučeni, jak se chovat doma po propuštění, jaký režim dodržovat, které léky užívat a čeho se máte vyvarovat.

Na každém z oddělení LNP a DLP Nemocnice Mariánské Lázně se nachází dva nadstandartní pokoje se společným sociálním zařízením – koupelna, WC a sprchový kout. Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky, lednicí a TV.

Pacienty hospitalizované v Nemocnici Mariánské Lázně na lůžkách LNP a DLP je možné navštívit ve všední dny v době od 13.00 do 17.00 hodin, o víkendech a svátcích pak od 14.00 do 17.00 hodin. Mimo tuto dobu jsou možné návštěvy po předchozím projednání se zdravotnickým personálem přímo na odděleních a se souhlasem ošetřujícího či službu konajícího lékaře.

Podávání stížností na postup při poskytování zdravotních služeb je upraveno zákonem č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Stížnost proti postupu při poskytování zdravotní péče nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotní péčí může podat:

 • pacient
 • zákonný zástupce pacienta
 • osoba blízká (v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav, nebo pokud zemřel)
 • osoba zmocněná pacientem

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen:

 • navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti (pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné)
 • vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení (tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů). Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinen do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu. O prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je povinen informovat stěžovatele
 • vést evidenci o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení
 • umožnit stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie

Postup při vyřizování stížností v Nemocnici Mariánské Lázně:

 • Stížnost je možno podat osobně nebo písemně k rukám jednatelů společnosti:
  Osobně podané stížnosti se přijímají v kanceláři jednatelů v pondělí až čtvrtek v době od 9.00 – do 11 hodin. O takto přijaté stížnosti je pořízen písemný záznam opatřený datem přijetí stížnosti a podpisy příjemce a stěžovatele
 • Písemnou stížnost je možné zaslat poštou na adresu:
  Nemocnice Mariánské Lázně, s.r.o., U Nemocnice 91/3, 353 01 Mariánské Lázně. Písemnou stížnost lze také poslat elektronicky na email: info@neml.cz nebo cestou datové schránky. Číslo schránky: ue3pvaa. Ve stížnosti fyzická osoba uvede jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování a podpis.

Sociální pracovnice nemocnice je k dispozici pacientům a jejich příbuzným při řešení stávajících či nově vzniklých negativních sociálních důsledcích jejich nemoci. Cílovou skupinou jsou osoby, které již nejsou schopny situaci zvládat vlastními silami z důvodu nemoci, zdravotního postižení, ztráty soběstačnosti, osamělosti či nedostatečného sociálního zázemí.

Telefonní kontakt: 778 417 647 – Mgr. Michaela Kajlíková

Mezi zajišťované služby pro naše pacienty patří např.:

 • poskytování zdravotně sociálního poradenství ve vztahu k onemocnění
 • poskytování informací o dávkách státní sociální podpory
 • poskytování informací a dopomoc při podávání žádosti do domovů pro seniory
 • poskytování informací o dostupných regionálních pečovatelských službách
 • pomoc při zajišťování ubytoven nebo azylových domů pro osoby bez přístřeší
 • pomoc pacientům při komunikaci s úřady státní správy
 • pomoc rodinám při řešení záležitostí spojených s úmrtím jejich příbuzných
 • pomoc při zajišťování následné ambulantní , případně další lůžkové péče dle indikace lékaře
 • zajištění předání důchodu u pacientů, kteří jsou v nemocnici hospitalizováni déle než 30
  kalendářních dní, a kteří nejsou schopni řešit obdržení důchodu jinou cestou

Duchovní služba je určena všem pacientům, kteří o ni projeví zájem, ať jsou věřící či bez vyznání. Službu mohou také využívat příbuzní našich nemocných a samozřejmě naši zaměstnanci. Nemocniční kaplani se tak stávají pevnou součástí multidisciplinárního týmu pracovníků, kteří pomáhají nemocným s návratem ke zdraví.
Nemocniční duchovní bezplatně poskytují spirituální péči zvláště skrze empatické naslouchání, rozhovory, čtení z Bible, modlitby, svátosti či jiným vhodným způsobem, a to při plném respektování svobody a důstojnosti každého zúčastněného.
Navštívit duchovního lze každou středu od 13.00 do 15.00 hodin v prostorách společenské místnosti naší nemocnice nebo lze požádat o duchovní službu přímo u lůžka nemocného, a to buď prostřednictvím sociální pracovnice nebo u našeho zdravotnického personálu. Službu si klienti mohou zajistit i individuálně kdykoliv, pokud budou kontaktovat níže uvedené duchovní správce.

Československá církev husitská
Mgr. Zuzana Kalenská 736 285 946
Mgr. Vladimíra Bělunková 737 918 084

Římskokatolická církev
Mgr. Pavel Řehoř Urban 604 877 223

Českobratrská církev evangelická
Mgr. Daniel Matouš 732 622 103

Pravoslavná církev v českých zemích
Mgr. Josef Hauzar 603 573 874

Církev Křesťanská společenství
Ing. Martin Čmedla 732 499 818
Stanislav Šmrha 722 714 022

a

Canisterapii provádí paní Jaroslava Voltrová z Mariánských Lázní. Pejsci (Lussy, Bosse, Cherry, Fanny) jsou k dispozici pro naše pacienty – termín na vyžádání.

Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí není pochyb. Ale už dávno to není jen o radosti, kterou psi lidem přináší. Canisterapie může mít formu individuální nebo kolektivní. Využívá se různých druhů plemen, s průkazem původu, ale i bez něj.

Léčebné účinky canisterapie
Všechny druhy canisterapie mají zásadní význam pro klienty. Není neobvyklé, že canisterapeut a jeho pes jsou pro klienta jedinou “návštěvou z venku” a suplují tak roli rodinných příslušníků. Kromě pozitivních psychických účinků, které známe ze společenské formy canisterapie (AAA) lze canisterapii využít jako podporu léčby konkrétních zdravotních problémů (AAT) a tomu je věnována tato stránka.

Jak canisterapie léčí?
• rozvíjí hrubou a jemnou motoriku,
• podněcuje verbální i neverbální komunikaci
• rozvíjí orientaci v prostoru a čase
• pomáhá při nácviku koncentrace a paměti
• rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou
• působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci
• na druhou stranu ale tam, kde je to třeba, psi podněcují ke hře a k pohybu
• zároveň mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze a motivaci

Canisterapeutičtí klienti
Canisterapie má výborné využití pro tělesně postižené (nejčasteji DMO, LMD, svalová dystrofie, epilepsie), pro mentálně postižené, pro klienty v rehabilitaci a jinak nemocné.
U autistů pozvolným a dlouhodobým působením může pes plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím.

Věková škála klientely je opravdu široká od kojenců po seniory v nejrůznějších prostředích – sociální, vzdělávací a zdravotnická zařízení, ale třeba i v rodině klienta.
Klienti mohou být také lidé celkově zdraví, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Například jsou evakuováni mimo domov v důsledku přírodní katastrofy, nehody nebo teroristického útoku, lidé momentálně přebývající v azylových domech apod. V těchto případech se canisterapie využívá především k odbourání stresu.

Pro provozování cílené terapie je vždy za potřebí kromě psovoda (canisasistenta) a jeho psa také odborník, který vede klienta – terapeut.

 

Zdroj: www.canisterapie.cz

PRÁVA PACIENTA VE VZTAHU K LÉČBĚ

Ve vztahu k léčbě platí, že pacient má v souladu s § 28 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo na:

 • úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb
 • zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení, pokud tento zákon nebo jiné právní předpisy nestanoví jinak – možnost volby poskytovatele a zdravotnického zařízení se nevztahuje např. na zdravotnickou záchrannou službu a poskytovatele, ke kterému poskytovatel zdravotnické záchranné služby pacienta převáží, nařízenou izolaci, karanténu nebo ochranné léčen aj.
 • vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby; to neplatí, jde-li o poskytování neodkladné péče nebo o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence
 • být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení lůžkové nebo jednodenní péče
  • Dále na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou
  • nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, je-li osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům, nebo osobou s omezenou způsobilostí k právním úkonům tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí
  • přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem
   a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb; toto neplatí, jde-li o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence
 • být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje
 • znát jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky
 • odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka
 • přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak
 • přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav, nestanoví-li jiný právní předpis jinak; návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho života nebo vážného poškození zdraví, nestanoví-li jiný právní předpis jinak
 • na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

PRÁVO PACIENTA NA INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU

Pacient právo být poskytovatelem srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách. Tímto se rozumí poskytnutí údajů o

 • příčině a původu nemoci, jsou-li známy, jejím stadiu a předpokládaném vývoji
 • účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích navrhovaných zdravotních služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů
 • jiných možnostech poskytnutí zdravotních služeb, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích pro pacienta
 • další potřebné léčbě
 • omezeních a doporučeních ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a možnosti
  • vzdát se podání informace o zdravotním stavu (§ 32 zákona o zdravotních službách)
  • určit osoby, kterým má být podána informace o jeho zdravotním stavu nebo které mohou být o jeho zdravotním stavu informovány (§ 32 a § 33 zákona o zdravotních službách), nebo naopak vyslovit zákaz o podávání informací o zdravotním stavu kterékoliv osobě podle (§ 33 zákona o zdravotních službách)

Informace o zdravotním stavu je pacientovi sdělena při přijetí do péče a dále vždy, je-li to s ohledem na poskytované zdravotní služby nebo zdravotní stav pacienta účelné.

Pacientovi nebo osobě určené pacientem musí být umožněno klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny.

Pacient se může vzdát podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě může určit, které osobě má být podána. Záznam o vzdání se podání informace o zdravotním stavu a určení osoby, které má být informace o zdravotním stavu podána, jesoučástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.

SVOBODNÝ A INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S LÉČBOU

Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nebo lze-li tento souhlas předpokládat. Pacient tedy musí mít dostatek informací pro to, aby se mohl rozhodnout, zda s navrhovanou léčbou bude souhlasit. Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb se pokládá za:

 • svobodný, je-li dán bez jakéhokoliv nátlaku
 • informovaný, je-li pacientovi před vyslovením souhlasu podána informace o zdravotním stavu pacienta a o navržených zdravotních službách podle § 31 zákona o zdravotních službách; souhlas se pokládá za informovaný také v případě, že se pacient podání informace vzdal podle § 32 odst. 1.c

I přes náležité vysvětlení však může pacient potřebnou péči odmítnout – v takovém případě si o tom ošetřující lékař vyžádá písemné prohlášení (tzv. revers – jeho náležitosti stanovuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci).

V žádném právním předpise sice není stanoveno, jaká doba by měla být pacientovi poskytnuta na rozmyšlenou, v zásadě ale platí, že čím je předpokládaný zákrok náročnější, tím delší by tato doba měla být. V některých případech souhlas pacienta nebo jeho zákonného zástupce s poskytnutím zdravotního výkonu musí mít písemnou formu (tj. jestliže povinnost písemné formy souhlasu stanoví zákon o zdravotních službách nebo jestliže s ohledem na charakter zdravotního výkonu byl souhlas v písemné formě zdravotnickým zařízením vyžádán). Obsahové náležitosti písemného souhlasu s poskytnutím zdravotního výkonu pak stanoví vyhláška o zdravotnické dokumentaci.

Pacient může svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb také odvolat. Odvolání souhlasu není účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušení může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života pacienta.

Pacient může rovněž pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit – jedná se institut tzv. “dříve vysloveného přání” dle § 36 zákona o zdravotních službách. Bude respektováno jen takové dříve vyslovené přání, které bylo učiněno na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient registrován, nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí. Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu, musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta a jeho platnost je 5 let. Nelze respektovat např. takové dříve vyslovené přání, pokud nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti, nebo pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby.

Pacientovi lze bez jeho souhlasu poskytnout pouze neodkladnou péči, a to v případě, kdy mu jeho zdravotní stav neumožňuje souhlas vyslovit (čímž není dotčeno jeho dříve vyslovené přání), nebo v případě léčby vážné duševní poruchy, pokud by v důsledku jejího neléčení došlo se vší pravděpodobností k vážnému poškození zdraví pacienta. Ze stejných důvodů lze poskytnout neodkladnou péči bez souhlasu zákonného zástupce nezletilému pacientovi nebo pacientovi zbavenému způsobilosti k právním úkonům, a dále rovněž, jde-li o zdravotní služby nezbytné k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví, nebo pokud je u takové osoby podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání.

PRÁVA PACIENTA VE VZTAHU KE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI

Ve vztahu ke zdravotnické dokumentaci má pacient v souladu s § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, rovněž právo:

 • na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu
 • nahlížet do zdravotnické dokumentace v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem
 • na pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace. Pokud si pacient nepořídí výpis nebo kopii vlastními prostředky na místě, pořídí kopii zdravotnické dokumentace poskytovatel. Pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace provede poskytovatel péče ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Taková žádost se podává ke zdravotnickému zařízení, které ji vede, nejlépe v písemné formě. Poskytovatel může za pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace požadovat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s jejich pořízením. Ceník za pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace musí být umístěn na místě veřejně přístupném pacientům
 • určit osobu, která může do zdravotnické dokumentace nahlížet a pořizovat si její výpisy nebo kopie. Určit takovou osobu může i zákonný zástupce pacienta

O výše uvedených právech poučí pacienta nebo zákonného zástupce pacienta ošetřující lékař.

Vážení pozůstalí,

přijměte prosím upřímnou soustrast nad úmrtím Vašeho blízkého. Dovolujeme si Vám podat několik důležitých informací, jak se orientovat v této nelehké chvíli.

 

Informace o úmrtí
O úmrtí pacienta je vždy informována osoba blízká, nebo jiná osoba uvedená ve zdravotnické dokumentaci zemřelého. Nezbytné informace týkající se úmrtí pacienta, výběru pohřební služby a případné pitvy podává ošetřující lékař oddělení, kde k úmrtí došlo.

 

Osobní věci pacienta
Dle platných právních předpisů mohou být osobě blízké, po předložení občanského průkazu předány oblečení, obuv, hygienické potřeby, knihy, časopisy, potraviny, kompenzační pomůcky (brýle, naslouchátka, berle, hůl, zubní náhrady apod.) 

Tato pozůstalost bude předána příbuzným v řadě přímé, tj. předci a potomci, jiným osobám v poměru rodinném či obdobném (sourozenci, manžel a registrovaný partner) nebo osobám, které se za blízké navzájem považují, jestliže by újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, druhá důvodně považovala za újmu vlastní. 

Převzetí věcí stvrzuje pozůstalý svým podpisem, přičemž př i předání uvede číslo občanského průkazu, telefonický kontakt a vazbu k zemřelému.

Cennosti

Cennosti, vkladní knížky, cenné papíry, bankovní karty, dokumenty, hodinky, šperky, drahé kovy, mobilní telefon, osobní počítač, televize, rádio, finanční hotovost nad 1.000,- Kč, důchod (pokud je uložen na depozitu nemocnice), klíče, se dle zákona nevydávají, protože se stávají předmětem dědického řízení a jsou deponovány v depozitním trezoru Nemocnice Mariánské Lázně. 

Lze je vydat pouze na základě rozhodnutí soudu opatřeného doložkou právní moci, nebo na základě žádosti notáře činného v řízení o dědictví po zemřelém.

Pozůstalost je hlášena nemocnicí okresnímu soudu (dle trvalého bydliště pacienta) a uložena do doby vydání pravomocného rozhodnutí. Dědické řízení se zahájí ve chvíli, kdy je příslušný soud informován o úmrtí. Soud pověří projednáním dědictví notáře. Notář pak písemně vyzve pozůstalé.

Pokud některý z účastníků dědického řízení (může být i zaměstnavatel) potřebuje vydat některou věc, která náleží do dědictví, jako třeba klíče od bytu, auta (např. z důvodu zajištění oděvu pro zemřelého, zajištění zvířete, odstranění havárie či služební notebook) může učinit na základě soudem vydaného neodkladného opatření. Bez tohoto opatření nelze věc vydat.

 

Úmrtní list
Pracovníci centrálního registru Nemocnice Mariánské Lázně  odevzdávají občanský průkaz zesnulého matričnímu oddělení Města Mariánské Lázně, který vydá nejdéle do 14 dnů (nebo dle domluvy) úmrtní list. Pracovnice matriky zašle úmrtní list do bydliště pozůstalých a České správě sociálního zabezpečení, která zastaví výplatu důchodu. Pracovnice matriky zároveň informuje příslušný soud (dle trvalého bydliště zesnulého/é) o úmrtí. Daný soud ustanoví notáře, který vyřizuje dědictví a sám kontaktuje pozůstalé.

Průkaz zdravotní pojišťovny je naší nemocnicí zasílán příslušné zdravotní pojišťovně, která jej vydala.

Vydání pozůstalosti

Jak již bylo uvedeno výše, pozůstalost se vydává na základě rozhodnutí soudu opatřeného doložkou právní moci, nebo na základě žádosti notáře činného v řízení o dědictví po zemřelém. 

K vydání pozůstalosti tedy potřebujete mít u sebe originál pravomocného rozhodnutí především občanský průkaz pozůstalé osoby (dědice). Bez rozhodnutí soudu a bez občanského průkazu nemůže být pozůstalost vydána.

Prosíme, pro vydání pozůstalosti si dohodněte termín a čas předem, na telefonním čísle sociální pracovnice: 778 417 647 nebo 354 474217.