Template Oddělení

[vc_row content_placement=“middle“][vc_column][vc_text_separator title=“AMBULANCE DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ PSYCHIATRIE“ color=“turquoise“ style=“dashed“ border_width=“2″][mpc_textblock][/mpc_textblock][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“2/6″][vc_column_text]

ORDINAČNÍ HODINY

Čtvrtek 7.00 – 15.00
Pátek 7.00 – 15.00


Personál

MUDr. Jiří Podlipný, Ph.D.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“4/6″][vc_column_text]

Správná diagnóza
V ambulanci dětské a dorostové psychiatrie pokrýváme diagnostiku a terapii (léčbu) psychických poruch dětí a mládeže. Součástí našeho komplexního přístupu je i edukace rodin našich pacientů. Při výskytu psychických obtíží u dětí je důležité stanovení správné diagnózy, při kterém je nezbytné vyloučit či potvrdit problémy výchovné a školské (školské problémy se týkají výukových hendikepů – např. dyslexie, dyskalkulie atd.). Obecně platí, že v případě zjištění školských problémů je nutná spolupráce se školami a pedagogicko-psychologickými poradnami. Na druhou stranu v případě zjištění výchovných problémů je žádoucí spolupráce s oddělením sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) a se středisky výchovné péče.
Psychické obtíže dětí a mládeže se pochopitelně promítají do jejich běžného denního fungování. To se týká především školy a rodinných vztahů. V případě školního selhávání nám pro pochopení pomůže analogie se zaměstnáním dospělých. Škola je pro děti vlastně jejich „docházka do práce“. Například dítě, které trpí depresí, se zákonitě zhorší v prospěchu.

Co léčíme?
Nejvíce můžeme pomoci dětem, které mají minimum primárně výchovných a sekundárně školských problémů a současně trpí psychickými obtížemi. Může se jednat o deprese v dětství, dále poruchy aktivity a pozornosti (ADHD), komunikační obtíže v kritických vývojových obdobích (např. puberta), poruchy příjmu potravy, poruchy spánku včetně nočního pomočování a další psychosomatické poruchy. Rovněž do okruhu našich klientů patří děti s poruchami autistického spektra. Ze závažnějších duševních poruch léčíme schizofrenie v dětství, obsedantně-kompulzivní poruchy nebo bipolární afektivní poruchu (tzv. maniodepresivitu). Jsme připraveni pomoci dětem, které prožily závažné psychotraumatizující stavy, např. po závažných úrazech, jako svědci násilí nebo dopravních nehod. Dále pomáháme dětem, které trpí úzkostmi, jako v případě generalizované úzkostné poruchy, panické poruchy nebo fobických poruch. Rovněž léčíme poruchy způsobené stresem.
U každého dítěte chceme vypracovat individuální léčebný plán.

Psychoaktivní látky, drogy
Problematiku zneužívání psychoaktivních látek (alkoholu či drog) doporučujeme primárně řešit s adiktologickými pracovišti (dříve tzv. K-centra), i když v některých výjimečných případech je vhodná i intervence na našem pracovišti. Jedná se o případy tzv. sekundárního zneužívání, kdy hlavním motivem užívání není zaujetí drogami a světem kolem nich, ale spíše tendence kompenzovat svůj narušený psychický stav. Příkladem pro lepší pochopení může být např. takzvané „úlevové pití alkoholu“, které známe ze světa dospělých („zapíjení deprese“).

Věk našich klientů
V ambulanci léčíme klienty dětského a dorostového věku přibližně od 3 do 18 let. Horní hranici 18 let musíme (na rozdíl od pediatrů – dětských lékařů) respektovat vzhledem k právním aspektům. Klienty starší 18-ti let ale můžeme po vzájemné dohodě přeregistrovat do psychiatrické ambulance pro dospělé, která se rovněž nachází ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Mariánské Lázně.

Návaznost péče
Díky úzkým vazbám na dětské lůžkové oddělení Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni máme zajištěnu excelentní spolupráci s tímto špičkovým pracovištěm ve svém oboru v ČR. Ve výjimečných případech, pokud to zhoršení zdravotního stavu vyžaduje, můžeme zajistit bezproblémové přijetí k hospitalizaci. To se týká především závažných stavů např. u mentální anorexie (kdy i dětští lékaři hospitalizaci doporučují) nebo v případě přítomnosti myšlenek na smrt a hrozící sebevraždy. Výborně spolupracujeme rovněž s ostatními ambulantními psychiatry v regionu a i s dalšími lůžkovými pedopsychiatrickými zařízeními, např. s Dětskou psychiatrickou klinikou Fakultní nemocnice v Praze – Motole, s Psychiatrickou nemocnicí v Opařanech nebo v Dobřanech.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]