Usnesení města o pohotovosti

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o postupu jednání nad zajištěním pohotovosti v Mariánských Lázních.

Zastupitelstvo města pověřuje radu města uzavřením smlouvy na 3. čtvrtletí roku 2017 s Nemocnicí Mariánské Lázně s.r.o. na zajištění Lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecného lékařství a chirurgické ambulance s prodlouženou dobou v intencích smlouvy za první pololetí, a to v celkové výši 1,6 mil Kč, pokrácené o alikvotní část, kdy nebyla pohotovost provozována. Termín: do 28. 7. 2017. Odpovídá: starosta.

Zastupitelstvo města ukládá radě města zřídit Komisi zdravotnictví a nadále jednat o možnosti rozšíření doby pohotovosti a konceptu pohotovosti pro rok 2018 s preferencí nepřetržité chirurgické ambulance. Koncept bude předložen zastupitelstvu města do konce listopadu 2017.

Pro tvorbu rozpočtu města na rok 2018 předloží do konce listopadu 2017 Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. zástupcům města v dozorčí radě prokazatelné výdaje a příjmy k provozu pohotovosti a prokazatelnou ztrátu pohotovosti. Zástupci města v dozorčí radě předloží tyto materiály zastupitelstvu města.

Zastupitelstvo města ukládá radě města předložit na zasedání ZM v září 2017 návrh smlouvy s Nemocnicí Mariánské Lázně s.r.o. tak, aby bylo zajištěno financování pohotovostních služeb, tzn. obou, ve 4. čtvrtletí 2017, včetně rozpočtového opatření v maximální celkové výši 6,8 mil. Kč.