On-line objednání Menu
Pro pacienty

Vyřizování stížností

Podávání stížností na postup při poskytování zdravotních služeb je upraveno zákonem č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Stížnost proti postupu při poskytování zdravotní péče nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotní péčí může podat:

 • pacient
 • zákonný zástupce pacienta
 • osoba blízká (v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav, nebo pokud zemřel)
 • osoba zmocněná pacientem

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen:

 • navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti (pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné)
 • vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení (tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů). Jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinen do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu. O prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je povinen informovat stěžovatele
 • vést evidenci o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení
 • umožnit stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie

Postup při vyřizování stížností v Nemocnici Mariánské Lázně:

 • Stížnost je možno podat osobně nebo písemně k rukám ředitelky společnosti:
  Osobně podané stížnosti se přijímají v kanceláři  v pondělí až čtvrtek v době od 9.00 – do 11 hodin. O takto přijaté stížnosti je pořízen písemný záznam opatřený datem přijetí stížnosti a podpisy příjemce a stěžovatele
 • Písemnou stížnost je možné zaslat poštou na adresu:
  Nemocnice Mariánské Lázně, s.r.o., U Nemocnice 91/3, 353 01 Mariánské Lázně. Písemnou stížnost lze také poslat elektronicky na email: info@neml.cz nebo cestou datové schránky. Číslo schránky: ue3pvaa. Ve stížnosti fyzická osoba uvede jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování a podpis.